×

JPM ออก DW อ้างอิง S&P 500 Index, SET50 Index, CPN, GPSC, Nasdaq-100 Index จ่อเทรดพรุ่งนี้

img
Create at 2 months ago

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) (JPM) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 8 หลักทรัพย์ อ้างอิง ดัชนีราคา S&P 500 Index, บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), ดัชนีราคา SET50 Index, บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) และดัชนีราคา Nasdaq-100 Index โดยจะทำการ ซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

บริษัทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising)

SPX41P2106T SPX41C2106T ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ชำระราคา ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P500 Index Futures Series ID E-mini S&P500 Futures Jun 2021 ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา

S5041P2106A S5041C2106A ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ชำระราคา ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50M21 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

NDX41C2106T NDX41P2106T ดัชนีที่ใช้ชำระราคา ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ ใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า NASDAQ-100 Index Futures Series ID E-mini NASDAQ-100 Futures Jun 2021 ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา

บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส เอ็น.เอ จำกัด ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ Aa2 จาก MOODY'S INVESTORS SERVICE INC. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

Tags:
Share: